Wersja do wydruku

Zamknij okno

Strona główna » Menu podmiotowe » Wykaz osób sprawujących funkcje » 
Ostatnia aktualizacja: 22-03-2016 20:18:23

Wykaz osób sprawujących funkcje i ich kompetencje:

mgr Urszula Konkol - dyrektor przedszkola

zakres czynności dyrektora:

 • Dyrektor przedszkola działa w imieniu Zarządu Miasta w Zielonej Górze w zakresie zwykłego zarządu Przedszkola nr 8 w Zielonej Górze.
 • Dyrektor kieruje działalnością wychowawczo–dydaktyczną przedszkola oraz reprezentuje je na zewnątrz.
 • Sprawuje nadzór pedagogiczny nad nauczycielami (analiza i ocena efektów realizacji programu, pomoc, inspiracje)
 • Sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.
 • Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli pracowników nie będących nauczycielami.
 • Dysponuje środkami finansowymi przedszkola określonymi w planie finansowymi ponosi odpowiedzialność za prawidłowe ich wykorzystanie.
 • Organizuje administracyjną, finansową i gospodarcza obsługę przedszkola, zatrudnia i zwalnia nauczycieli i innych pracowników przedszkola.
 • Przyznaje nagrody i wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom przedszkola w porozumieniu z zakładową organizacją związkową.
 • Występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i związków zawodowych, w sprawach odznaczeń i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola.
 • Dyrektor przewodniczy Radzie Pedagogicznej.
 • Wstrzymuje uchwały Rady Pedagogicznej niezgodne z prawem.
 • Tworzy radę rodziców w pierwszej kadencji.
 • Wyraża zgodę na podjęcie działalności stowarzyszeń i organizacji, których celem jest działalność wychowawcza dzieci albo wzbogacenie i rozszerzanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola.
 • Przenosi nauczyciela w stan nieczynny.
 • Kieruje nauczycieli na badanie Komisji ds. inwalidztwa i zatrudnienia.
 • Udziela urlopów nauczycielom (płatnych i bezpłatnych).
 • Ocenia nauczycieli.
 • Zawiesza nauczycieli w pełnienia obowiązków.
 • Powierza wychowawstwo.
 • Ustala tygodniowy rozkład zajęć.
 • Wykonuje zalecenia Kuratorium, wynikające z nadzoru pedagogicznego.
 • Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.


Liliana Kieszkowska - główna księgowa

zakres czynności głównej księgowej polega na:

 • Organizowaniu sporządzenia, przyjmowania, obiegu, archiwizowania i kontroli dokumentów w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych, ochronę mienia będącego w posiadaniu jednostki, sporządzenie kalkulacji wynikowych kosztów wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości finansowej.
 • Bieżącym i prawidłowym prowadzenie księgowości oraz sporządzaniu kalkulacji wynikowej kosztów wykonywanych zadań i sprawozdawczości finansowej w sposób umożliwiający :
 • Terminowym przekazywaniu rzetelnych informacji ekonomicznych, ochronę mienia będącego w posiadaniu jednostki oraz terminowe i prawidłowe rozliczanie osób majątkowo odpowiedzialnych za to mienie.
 • Nadzorowaniu całokształtu prac z zakresu rachunkowości.
 • Prowadzeniu gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającymi zwłaszcza na :
 • Wykonywaniu dyspozycji środkami publicznymi zgodnie z przepisami dot. zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji jednostki.
 • Zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez jednostkę
 • Przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
 • Zapewnieniu terminowego ściągnięcia należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań,
 • Analizie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji jednostki,
 • Dokonywaniu w ramach kontroli wewnętrznej: wstępnej, bieżącej i następnej kontroli funkcjonalnej w zakresie powierzonych mu obowiązków; wstępnej kontroli legalności dokumentów dot. wykonywania planów finansowych jednostki oraz ich zmian; następnej kontroli operacji gospod. jednostki, stanowiących przedmiot księgowań.
 • Opracowywaniu projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora jednostki, dot. prowadzenia rachunkowości, a w szczególności: Zakładowego planu kont, obiegu dokumentów (dowodów księgowych), zasad przeprowadzania i rozliczenia inwentaryzacji.
 • Dokonywaniu wstępnej kontroli legalności dokumentów dot. wykonywania budżetu oraz jego zmian,
 • Opracowaniu zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i ich analiz,
 • Reakcji, w razie gdy wykonanie polecenia Dyrektora jednostki stanowiłoby przestępstwo lub wykroczenie: Gł. księgowy jest obowiązany powiadomić i tym organy powołane do ścigania przestępstw.