Wersja do wydruku

Zamknij okno

Strona główna » Menu podmiotowe » Regulamin » 
Ostatnia aktualizacja: 30-12-2013 17:32:05

Regulamin przedszkola

REGULAMIN ORGANIZACJI PRACY PRZEDSZKOLA

 1. Miejskie Przedszkole Nr 8 Zielonej Górze  jest zakładem budżetowym podległym Radzie Miasta Zielona Góra. 
 2. Bezpośredni nadzór nad działalnością przedszkola sprawuje organ prowadzący, którym jest Miasto Zielona Góra.
 3. Nadzór pedagogiczny pełni Kurator Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim – Delegatura Zielona Góra. 
 4. Przedszkole jest placówką publiczną.
 5. Przedszkole czynne jest 5 dni w tygodniu w godzinach od 630 do 1630 przez  12 miesięcy w roku z przerwą wakacyjną na przełomie lipca - sierpnia.
 6. W czasie przerwy wakacyjnej rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do zapewnienia dziecku opieki we własnym zakresie.
 7. W przypadku braku możliwości zapewnienia dziecku opieki rodzice (prawni opiekunowie) mogą ubiegać się o umieszczenie dziecka w przedszkolu zastępczym:
  - podanie o przedszkole zastępcze składają rodzice (prawni opiekunowie) do dyrektora w terminie do 20 maja każdego roku,
  - opłatę za przedszkole  zastępcze uiszczają rodzice (prawni opiekunowie) z góry w przedszkolu, do którego zostało dziecko skierowane według stawek tam obowiązujących.
  • Terminy przerw urlopowych na każdy rok kalendarzowy ustala organ prowadzący. 
  • W dni pracujące międzyświąteczne oraz w okresie ferii szkolnych praca wychowawczo – dydaktyczna prowadzona jest w ograniczonej liczbie oddziałów - w grupach łączonych:
   - ilość oddziałów w tych dniach uzależniona jest od ilości dzieci zgłoszonych na dany dzień (zgłoszenia przyjmowane są przez nauczyciela grupy)
   - liczba dzieci w tych dniach powinna wynosić minimum 10
   - nie spełnienie tego warunku spowoduje, że w tych dniach nie będą świadczone usługi dla rodziców w zakresie opieki i wychowania dzieci.
  • Przedszkole prowadzi żywienie dzieci i pracowników składające się z trzech posiłków.
   - I śniadanie    830 – 900
   - Obiad  1130 - 1200
   - Podwieczorek 1400 - 1430
   - odpłatność za usługi świadczone przez przedszkole na rzecz dzieci pobierana jest w dwóch częściach i stanowi pokrycie:
   - kosztów wyżywienia dziecka w przedszkolu (w całości ponoszone przez rodziców)
   - częściowych kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu, które ustala organ prowadzący na podstawie Uchwał Rady Miasta Zielona Góra. Koszty te nie podlegają zwrotom w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu.
   - Wysokość miesięcznych opłat za wyżywienie ustala dyrektor w porozumieniu z radą rodziców, uwzględniając normy żywienia ustalone przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej oraz aktualne ceny artykułów żywnościowych,
   - Zasady zwrotu kosztów za wyżywienie tzw. „odpis” w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, ustala dyrektor w porozumieniu z radą rodziców w formie uchwał według dziennej stawki żywieniowej obowiązującej w danym miesiącu.
   - Odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu przyjmowana jest z góry do dnia 15 każdego miesiąca.
   - Zasady udzielania ulg i zwolnień z miesięcznej opłaty wnoszonej przez rodziców za częściowe koszty utrzymania dziecka w przedszkolu, ustalane są  przez dyrektora w uzgodnieniu z radą rodziców w formie uchwał. Kwota przyznanych ulg nie może przekraczać 40% planowanych ogólnych wpływów przedszkola.
   - Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do regularnego i terminowego uiszczenia odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu.
   - Nieterminowe regulowanie należności za pobyt dziecka w przedszkolu egzekwowane będzie na drodze postępowania sądowego, oraz może być powodem do skreślenia dziecka z listy wychowanków. Decyzję w sprawie skreślenia podejmuje dyrektor  w porozumieniu z radą pedagogiczną i radą rodziców.
   - Opłata za przedszkole ustaje z ostatnim dniem  miesiąca, w którym wpłynął pisemny wniosek rodziców lub prawnych opiekunów o skreślenie dziecka z ewidencji.
   - Odpłatność za pobyt dziecka w  przedszkolu pobierana jest przez cały rok szkolny   (tj. 1 wrzesień – 31 sierpień)  z wyłączeniem przerwy urlopowej.
   - Zasady odpłatności za wyżywienie pracowników przedszkola regulują odrębne przepisy.
  • Czas pracy pracowników poszczególnych grup zawodowych określany jest oddzielnie dla każdej z tych grup:
   - nauczyciele pracują w systemie dwuzmianowym:,
   - przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach:
   - I zmiana – od godziny 630 do godziny 1130
   - II zmiana – od godziny 1130 do godziny 1630
   według pensum przewidzianego w Karcie Nauczyciela.
   - pracownicy administracji i obsługi pracują w systemie jedno zmianowym i w równoważnych normach czasu pracy:
   - czas pracy w pełnym wymiarze w tych systemach obejmuje 8 godzin dziennie,
   - godziny rozpoczynania i kończenia pracy pracowników zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się indywidualnie,
   - praca wykonywana jest przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku                        
  • Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 07 września 1991r. oraz przepisach wydanych na jej podstawie.
  • Przedszkole realizuje zadnia w ścisłym współdziałaniu z rodzicami (opiekunami),   z organizacjami społecznymi oraz instytucjami kulturalno – oświatowymi zainteresowanymi działalnością przedszkola.
  • Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza w przedszkolu organizowana jest odpowiednio do potrzeb i możliwości wychowanków z poszanowaniem ich godności osobistej, religijnej, w poczuciu tożsamości narodowej.
  • Przedszkole realizuje zadania opiekuńcze w zakresie niesienia pomocy psychologicznej, pedagogicznej dzieciom w formie specjalistycznych zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym.
  • Do przedszkola  przyjmowane są dzieci w zasadzie od 2,5 do 6 lat.
   EKWIPUNEK PRZEDSZKOLAKA
   - poduszka + pidżama
   - strój gimnastyczny – wieszak ubraniowy
   - obuwie zmienne
  • Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę pełnoletnią zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo. 
  • Rodzice wychowanków zobowiązani są do  stałej współpracy z przedszkolem poprzez:
   - branie czynnego udziału w zebraniach ogólnych i grupowych
   - zapoznawanie się z treścią ogłoszeń i komunikatów zamieszczanych w przedszkolnym „Kąciku dla rodziców”
   - punktualne przyprowadzanie i odbieranie dzieci do i z przedszkola
   - dbanie o estetyczny wygląd dziecka
   - zaopatrywanie dzieci w niezbędne przybory do zajęć, zabaw według potrzeb przedszkola
   - aktywne włączanie się w społeczne inicjatywy organizowane przez przedszkole 
  • Pełny nadzór nad działalnością przedszkola sprawuje dyrektor.
   Regulamin organizacji pracy Przedszkola wprowadza się w życie mając na uwadze, iż wszystkie podejmowane zabiegi będą służyły dobru dziecka, jego prawidłowemu rozwojowi umysłowemu, fizycznemu i społeczno - emocjonalnemu.
   Przestrzegając regulaminu obopólnie stworzymy naszym wychowankom warunki do prawidłowego rozwoju i radosnego dzieciństwa.